Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 16. 9. 2014

Javno vabilo za izkaz interesa za nakup večinskega deleža v družbi Žito, d. d.

Ljubljana, 16. september 2014

Public invitation - ŽITO, d. d.

  1. Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju »Modra zavarovalnica«),
  2. Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju »SDH«),
  3. KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za račun podskladov KD Krovnega sklada: KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, in KD Dividendni, delniški sklad (v nadaljevanju »KD Skladi«),
  4. Adriatic Slovenica, d.d., v svojem imenu in za račun kritnega premoženja, Ljubljanska cesta 3 A, 6000 Koper (v nadaljevanju »Adriatic Slovenica«),
  5. KD Kapital finančna družba, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju »KD Kapital«), in
  6. NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Ljubljana, v svojem imenu in za račun podsklada NLB Skladi - Slovenija delniški, Trg republike 3, Ljubljana (v nadaljevanju »NLB Skladi«)

skupaj imenovani kot »prodajni konzorcij« objavljajo naslednjo ponudbo:

 

Prodajni konzorcij in predmet prodaje:

 

Člani prodajnega konzorcija in njihovi deleži v osnovnem kapitalu v družbi Žito, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Žito« ali »podjetje«) so predstavljeni v spodnjem seznamu.

 

Predmet nameravane prodaje so delnice, ki predstavljajo  51,55% delež v osnovnem kapitalu družbe Žito, ki so v imetništvu vsakega člana prodajnega konzorcija (v nadaljevanju »prodajne delnice«) v spodaj navedenem številu:

 

Član prodajnega konzorcija

Št. delnic v imetništvu

% v osnovnem kapitalu družbe Žito

Modra zavarovalnica

53,268

14.97%

SDH

43,636

12.26%

KD Kapital

31,740

8.92%

Adriatic Slovenica

2,417

0.68%

KD Dividendni, delniški sklad

12,558

3.53%

KD Galileo, mešani fleksibilni sklad

18,235

5.13%

KD Rastko, evropski delniški sklad

13,401

3.77%

NLB skladi

8,131

2.29%

TOTAL:

183,386

51,55%

 

Žito je eden od največjih proizvajalcev živil v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Je javna družba, ki kotira na Ljubljanski borzi. Podjetje proizvaja širok spekter izdelkov, in sicer pekarske, slaščičarske in mlevske izdelke, zamrznjeno hrano, bonbone, žvečilni gumi, čokolado, biskvitno pecivo, testenine, začimbe, čaje in riž.  Žito ima v svojem portfelju vodilne blagovne znamke (npr. Žito, 1001 Cvet, Gorenjka, Šumi, Maestro in Zlato polje) z vodilnim tržnim položajem v Sloveniji in ki so dobro prepoznavne na trgih bivše Jugoslavije.

Nadaljnje informacije o podjetju so na voljo na spletnem mestu družbe Žito: www.zito.si.

 

Postopek prodaje

 

Postopek prodaje bo potekal v dveh fazah, ki zajemata predložitev ne-zavezujočih ponudb v fazi I in, po izvedenem skrbnem pregledu družbe Žito, predložitev zavezujočih ponudb v fazi II postopka prodaje.

 

Kratek predstavitveni dokument o družbi Žito z nadaljnjimi informacijami o naslednjih korakih v zvezi z načrtovanim postopkom prodaje delnic (»Teaser«) je na voljo na zahtevo zainteresirane stranke skupaj z dogovorom o varovanju zaupnosti informacij (»CA sporazum«) pri spodaj naštetih predstavnikih finančnih svetovalcev prodajnega konzorcija.

 

Po podpisu CA sporazuma bodo zainteresirane stranke prejele Informacijski memorandum s podrobnejšimi informacijami o podjetju kot osnovo za pripravo ne-zavezujoče ponudbe ter procesno pismo, ki med drugim opisuje zahteve glede vsebine ne-zavezujoče ponudbe, postopek za predložitev ne-zavezujoče ponudbe in merila za izbor zainteresiranih strank, ki se bodo uvrstile v fazo II postopka prodaje, ter druge ustrezne informacije o poteku faze I postopka prodaje.

 

Rok za predložitev ne-zavezujočih ponudb zainteresiranih strank je najkasneje do 31. oktobra 2014, do 14.00 ure po srednjeevropskem času.

 

Po pregledu in ovrednotenju prejetih ne-zavezujočih ponudb se lahko prodajni konzorcij odloči, da bo izbrane ponudnike povabil k sodelovanju v fazi II postopka prodaje.

 

V fazi II postopka prodaje bo prodajni konzorcij povabil izbrane ponudnike, da pred predložitvijo zavezujočih ponudb opravijo skrbni pogled podjetja.

 

Izbrani ponudniki bodo pred fazo II postopka prodaje prejeli drugo procesno pismo, ki bo med drugim vsebovalo informacije o poteku skrbnega pregleda, rok za oddajo zavezujočih ponudb, zahtevano vsebino zavezujočih ponudb, postopek za predložitev zavezujočih ponudb ter merila za izbor zmagovalnega ponudnika ter druge ustrezne informacije o poteku  faze II postopka prodaje.

 

Zainteresirane stranke vabimo, da svoj v pisni obliki izraženi interes (v angleščini) za sodelovanje v zgoraj omenjenem postopku prodaje delnic izrazijo tako, da uporabijo spodaj navedene kontaktne podatke in od finančnih svetovalcev prodajnega postopka zahtevajo (zaželeno je po elektronski pošti) Teaser in CA sporazum.

 

Dodatne informacije o postopku prodaje:

 

V postopku prodaje lahko sodelujejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe.

 

Odpiranje, pregled in ovrednotenje tako ne-zavezujočih kot zavezujočih ponudb ne bo javno.

 

Prodajni konzorcij si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez navedbe razloga zavrne katero koli ne-zavezujočo ali zavezujočo ponudbo, ne izbere nobenega ponudnika za nadaljevanje postopka prodaje in ne nadaljuje s postopkom prodaje. Nadalje si prodajni konzorcij pridržuje pravico, da omeji število ponudnikov, ki bodo povabljeni k sodelovanju v  fazi II postopka prodaje, in da bo pogajanja vodil s posameznimi ponudniki.  Prodajni konzorcij si tudi pridržuje pravico do spremembe časovnice glede postopka prodaje, vključno (ne pa izključno) s podaljšanjem roka za predložitev ne-zavezujočih in/ali zavezujočih ponudb, do spremembe pogojev postopka prodaje in pravico, da kadarkoli ustavi postopek prodaje.

 

Poleg tega lahko prodajni konzorcij posamezne ponudnike zaprosi, da predložijo informacije, ki v njihovih ne-zavezujočih in/ali zavezujočih ponudbah manjkajo, da zagotovijo dodatne informacije, ki se nanašajo na določene elemente v njihovih ne-zavezujočih in/ali zavezujočih ponudbah ali pa te elemente pojasnijo.

 

Vsak ponudnik bo nosil stroške skrbnega pregleda in ocenjevanja Žita, vključno z nagradami in stroški njegovih zastopnikov, ne glede na to ali bo njegova ponudba sprejeta ali zavrnjena iz kateregakoli razloga. V nobenem primeru ne bodo prodajni konzorcij, Žito ali njihovi svetovalci zavezani k povrnitvi zgoraj navedenih stroškov ponudnika.

 

Finančni svetovalci in kontaktni podatki:

 

Erste Group Bank AG (»Erste«) in P&S CAPITAL Ltd. (»P&S«) nastopata kot izključna finančna svetovalca prodajnega konzorcija pri postopku prodaje delnic.

 

Zainteresirane stranke naj vsa svoja vprašanja v zvezi s tem javnim vabilom in postopkom prodaje (vključno s prošnjo za predložitev Teaserja in CA sporazuma) naslovijo na naslednje osebe:

 

Kevin Brereton

Stevan Radak

Direktor

Erste Group Bank AG

Vodja investicijskega bančništva za zahodni Balkan

Erste Bank a.d. Novi Sad

 

Tel.:    + 43 (0)5 0100 17920

Email: kevin.brereton@erstegroup.com

 

Tel.:    +381 (0)11 220 9180

Email: stevan.radak@erstebank.rs

 

Dodatne informacije:

 

To javno vabilo je bilo pripravljeno izključno z namenom, da se potencialne ponudnike obvesti o možnosti za izkaz interesa v postopku prodaje delnic in na nikakršen način ne obvezuje prodajni konzorcij k sklenitvi kakršnega koli sporazuma o prodaji delnic s katerim koli ponudnikom.

 

V določenih jurisdikcijah je lahko razpošiljanje tega vabila in drugih tukaj navedenih informacij zakonsko omejeno, o čemer se morajo prejemniki poučiti sami ter spoštovati veljavne pravne ali zakonske zahteve, ki se nanašajo na razpošiljanje tega povabila, ali na to, da prejemnik to povabilo poseduje. Nespoštovanje teh omejitev lahko pomeni kršitev zakona o vrednostnih papirjih ali drugih zakonov, ki veljajo v takšnih jurisdikcijah. Prodajni konzorcij, finančni svetovalci prodajnega konzorcija, družba Žito, d.d., njihovi direktorji, uslužbenci ali zastopniki  ter direktorji, uslužbenci  ali zastopniki njihovih odvisnih družb, ne sprejemajo odgovornosti v zvezi z razpošiljanjem ali posedovanjem tega vabila. To vabilo ni ponudba za prodajo ali za vpis ali nakup vrednostnih papirjev katere koli osebe v kateri koli jurisdikciji ali nagovarjanje k sklenitvi sporazuma o kakršni koli investicijski dejavnosti. To javno vabilo ni oglas v pomenu, kot ga določa Direktiva 2003/71/ES. To povabilo, razmerja med strankami, ki bodo nastala na podlagi  tega vabila, ter potek postopkov v okviru postopka prodaje delnic, urejajo in se razlagajo v skladu s slovensko zakonodajo. V zvezi s kakršnim koli sporom, ki bi nastal na podlagi ali v povezavi z zgoraj omenjenim je izključno pristojno pristojno sodišče v Ljubljani.

Nazaj na novice