Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 10. 9. 2015

Mednarodni razpis za člana uprave m/ž

 

 

Slovenski državni holding, d. d., objavlja mednarodni razpis za

 

ČLANA UPRAVE SDH (m/ž)

 

 

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v 100% državni lasti in njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH, vodenje postopkov prodaj kapitalskih naložb v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnavanje obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Na delovno mesto člana uprave SDH je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • jo odlikuje osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje (prizna se tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih v tujini in je veljavno nostrificirana v Republiki Sloveniji),
 • ima deset let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, od tega vsaj tri leta v primerljivih dejavnostih oziroma v vodenju večjih sistemov in dosega pri svojem delu rezultate, ki izkazujejo odličnost in uspešnost poslovanja,
 • najmanj ena oseba ima znanje slovenskega jezika na višji ravni in najmanj ena oseba znanje angleškega jezika na višji ravni,
 • ni bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po zakonu o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu vodenja gospodarske družbe, in take funkcije ni opravljala v preteklih šestih mesecih,
 • nima ali v zadnjih šestih mesecih ni imela funkcije v politični stranki, na katero je bila voljena ali imenovana,
 • ni član organa nadzora v SDH,
 • ni član poslovodstva v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, in v gospodarski družbi, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe s kapitalsko naložbo države,
 • ne sme biti v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države ali z njo povezano družbo, pri čemer se za poslovno razmerje šteje vsak pravni posel razen poslov, v katerih je oseba odjemalec običajnih produktov in storitev družbe s kapitalsko naložbo države, po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu,
 • ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočne sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
 • ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
 • ni bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, ni bila pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Prednost bodo imele prijavljene osebe, ki imajo izkušnje iz področja korporativnega upravljanja, ter iz upravljanja in prestrukturiranja kapitalskih naložb in prodaje družb.

 

Zaželeno je znanje dveh tujih jezikov, sposobnost uresničevanja kolektivnega načina dela in mednarodne izkušnje.

 

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila:

 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • dokazilo o delovni dobi oziroma delovnih izkušnjah,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah na vodstvenih položajih,
 • potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
 • potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
 • izjavo, da ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po ZSDH-1 ali drugem zakonu, nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu vodenja gospodarske družbe, in take funkcije ni opravljal v preteklih šestih mesecih,
 • izjavo, da nima ali v zadnjih šestih mesecih ni imel funkcije v politični stranki, na katero je bil voljen ali imenovan,
 • izjavo, da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, zakona, ki ureja  odškodninsko odgovornost, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe,
 • fotokopijo dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika (če to ni materni jezik).

 

Aktivno znanje tujega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali z dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujem jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija.

 

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom ključnih izzivov pri opravljanju funkcije, skladno z določbami ZSDH-1, v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:

 

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za člana uprave)

p.p. 139

1001 Ljubljana

 

Člana uprave bo izbral nadzorni svet SDH.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi nadzornega sveta SDH.

 

 

Slovenski državni holding, d. d.   

 

Nazaj na novice