Kandidacijski postopek

Kandidacijski postopek ima tri korake. Je skupni pojem za vsa dejanja, ki jih opravi kadrovska komisija z namenom upravi SDH podati ustrezen predlog (nominacijo) kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države. Pri izvedbi posameznih dejanj kandidacijskega postopka kadrovski komisiji pomagajo s strani uprave SDH pooblaščeni strokovni delavci, ki so zaposleni v SDH.

 

Kandidacijski postopek obsega naslednje postopke: 1. naborni postopek, 2. akreditacijski postopek in 3. nominacijski postopek.

 

Cilji kandidacijskega postopka so:

  • zagotavljanje skladnosti kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države s predpisanimi pogoji in merili in izbor najprimernejših kandidatov;
  • zagotoviti enotno urejen, objektiven in pregleden kandidacijski postopek, ki zagotavlja sledljivost ravnanj in odločitev v posamezni fazi kandidacijskega postopka;
  • izboljšanje učinkovitosti nadzornih svetov s kapitalsko naložbo države;
  • posredno izboljšati upravljanje ter poslovanje ter zagotoviti odgovorno ravnanje družb s kapitalsko naložbo države,
  • oblikovanje in izvajanje sistemskih rešitev korporativnega upravljanja po načelih OECD.

Za dodatne informacije kliknite na posamezen pravokotnik.

 


NABORNI POSTOPEK.

Temelji na predpisanih nabornih poteh, protokolih in enotni prijavi.
 
AKREDITACIJSKI POSTOPEK.

Namenjen je ugotavljanju, ali kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje in splošna merila za akreditacijo.
 
NOMINACIJSKI POSTOPEK.

Namen je najti kandidata, ki je najprimernejši glede na lastnosti in potrebe družbe, ki jih izkazuje ciljni profil kandidatov.
 
SPLOŠNO.

Več informacij o postopku.
PRAVNE PODLAGE, DOKUMENTI TER IZJAVE

Seznam