Nadzorniki

 

Prijava za članstvo v nadzorni svet  družbe s kapitalsko naložbo države
 

Slovenski državni holding, d. d. je prevzel vse naloge in obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d. d. in s tem tudi vodenje evidence potencialnih kandidatov za člane v nadzornih svetih družb, ki jih ima v upravljanju. Kandidati se lahko še naprej prijavijo na veljaven javni poziv Slovenskega državnega holdinga, d. d.

 

Slovenski državni holding, d.d. je objavil Javni poziv zainteresiranim strokovnjakom in posameznikom, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države.


Javni poziv je odprt za nedoločen čas, prijavi se lahko vsak kandidat, ki meni, da izpolnjuje kriterije za strokovno in odgovorno delo v organih nadzora družb s kapitalsko naložbo države.


Postopek selekcije kandidatov za člane nadzornih svetov je sestavljen iz postopka akreditacije – nabora primernih kandidatov za člane NS in postopka nominacije - določanja ožjega izbora kandidatov za člane organov nadzora glede na specifičnost njihovih strokovnih kvalifikacij, ciljni profil nadzornega sveta in potreb posameznih gospodarskih družb.

 

O Kadrovski komisiji

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) in Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga  opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane organov nadzora, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije in nominacije.

 

Akti za delo komisije

Kadrovska komisija svoje delo opravlja skladno s Politiko upravljanja Slovenskega državnega holdinga in Poslovnikom o delu kadrovske komisije. 

 

Člani Kadrovske komisije

Luka Gaberščik, predsednik, Jagoda Vitez, članica – namestnica predsednika in Brigita Vončina, članica.

 

Poročilo o postopku imenovanja članov kadrovske komisije

Dne 21. 11. 2014 je uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d. v javnih medijih objavila razpis za člane kadrovske komisije. Do izteka roka za oddajo prijav, je prispelo 30 prijav, 2 prijavi sta prispeli po izteku roka. Dne 9. 12. 2014 je uprava imenovala komisijo za odpiranje in pregled prijav, ki je preverila ustreznost prijav v smislu izpolnjevanja razpisnih pogojev za imenovanje člana kadrovske komisije po ZSDH-1. Komisija je dne 15. 12 2014 upravi posredovala Zapisnik komisije za odpiranje in pregled prijav, prispelih na javni razpis ter razpredelnico o izpolnjevanju pogojev. Po opravljenih razgovorih s kandidati, ki so se uvrstili v ožji krog, je uprava sprejela sklep o imenovanju kadrovske komisije v naslednji sestavi: Luka Gaberščik, Maja Fesel Kamenik in Jagoda Vitez.

 

Imenovanje nove članice kadrovske komisije

Članica Maja Fesel Kamenik je dne 1. 3. 2016 podala odstopno izjavo s funkcije članice kadrovske komisije. Dne 5. 3. 2016 je uprava na spletni strani Slovenskega državnega holdinga in v dnevniku Delo objavila odprt javni razpis za člana kadrovske komisije. Do izteka roka za oddajo prijav je prispelo 6 prijav, od tega ena popolna in 5 nepopolnih. Kandidati z nepopolnimi prijavami so bili pozvani na dopolnitev. Po pregledu dopolnjenih prijav, je bilo ugotovljeno, da trije kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje, zato so bili vabljeni na razgovor. Uprava se je po opravljenih razgovorih odločila, da za novo članico kadrovske komisije z dnem 5. 4. 2016 imenuje Brigito Vončina, univerzitetno diplomirano in certficirano EuroPsy psihologinjo.