Upravljanje naložb

Ključni dokumenti upravljanja kapitalskih naložb države

 

Strategija upravljanja kapitalskih naložb države
 
Letni načrt upravljanja 2017
 
Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države
 
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države
 
Politika upravljanja Slovenskega državnega holdinga

 

 

Ostali pomembnejši dokumenti s področja upravljanja kapitalskih naložb, ki jih je sprejel SDH so:

 

Ključne dejavnosti upravljanja kapitalskih naložb države:

 

 

 

Tabela: Ključni podatki upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH

 

Vrednosti v mio EUR, na 31.12. vsako leto

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D.

 

2014

2015

2014

2015

Knjigovodska vrednost portfelja

10.897

10.810

706

781

ROE portfelja

1,14%

*4,2%

11,1%

11,1%

Dividende

131

142

42

44

Dividendnost kapitala

1,2%

1,3%

6,2%

5,9%

Število naložb

78

68

42

29

* V letu 2015 niso upoštevani izredni odpisi HSE, povezani s projektom TEŠ 6, v višini 474 mio EUR.