Odškodnine

V skladu s Zakonom od Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) je Slovenski državni holding (SDH) prevzel vse pristojnosti in obveznosti Slovenske odškodninske družbe, ki je bila ustanovljena (sprva pod imenom Slovenski odškodninski sklad) kot finančna organizacija za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja. Za izpolnjevanje teh nalog SDH izdaja obveznice ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom.


Na SDH so bile prenesene tudi določene naloge za poravnavo obveznosti po Zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih SDH izvršuje v imenu in za račun Republike Slovenije ter opravlja vse druge naloge, potrebne za poravnavanje vseh obveznosti po zgoraj omenjenih zakonih.Pregled obveznosti po posameznih področjih (kliknite na posamezno področje):

DENACIONALI-
ZACIJA
 
ODŠKODNINE ZA ZAPLENJENO PREMOŽENJE
 
ODŠKODNINE ŽRTVAM VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA
 
VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNI-
KACIJSKO OMREŽJE