Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države 

Nadzorni svet SDH je na svoji seji dne 24. 5. 2017 podal soglasje h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

 

Zaradi sprememb slovenske zakonodaje in drugih avtonomnih pravnih virov ter zaradi nekaterih praktičnih spoznanj dotedanje uporabe Kodeksa, je bil Kodeks prvič delno prenovljen marca 2016, drugič pa maja 2017.

 

Prvo verzijo Kodeksa je uprava SDH sprejela dne 17. 12. 2014, nadzorni svet SDH pa je k le-tej dne 19. 12. 2014 dal soglasje.

 

SDH bo tudi v prihodnje redno preverjal učinkovitost in primernost Kodeksa glede na pravno in dejansko okolje poslovanja družb (tako da bo spremljal spremembe zakonodaje, razvoj dobre prakse doma in v tujini, analiziral učinke kodeksa v praksi poslovanja družb), v katerih imata kapitalske naložbe država in SDH, ter ga bo po potrebi spreminjal in dopolnjeval.

 

Kodeks je naslovljen na družbe s kapitalsko naložbo države. Uporabljajo naj ga tudi odvisne družbe v skupini, v kateri ima položaj obvladujoče družbe družba s kapitalsko naložbo države.

 

Namen Kodeksa je določiti standarde vodenja in nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države ter oblikovati transparenten in razumljiv sistem korporativnega upravljanja v navedenih družbah.

 

Cilj Kodeksa je z dvigom kakovosti korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države in v SDH dolgoročno izboljšati poslovanje teh družb v interesu vseh njihovih deležnikov.


Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države 

 

Glej tudi:
Kodeks javnih delniških družb