Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb

Odgovorni, učinkoviti in strokovni nadzorni sveti so zelo pomembni faktorji uspeha upravljanja. Zato na SDH pričakujemo stalno izobraževanje in izpopolnjevanje vseh nadzornikov družb v katerih ima SDH in/ali Republika Slovenija svoj delež. Skladno z ZSDH-1 morajo imeti člani nadzornih svetov primerna znanja in kompetence s področja financ, korporativnega upravljanja, upravljanja obveznosti in premoženja ter korporacijskega prava. 

 

V ta namen je SDH pripravil Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb, katerega namen je članom nadzornih svetov družb v katerih ima delež SDH in/ali Republika Slovenija podati zgoščeno informacijo o pravnem položaju nadzornega sveta kot organa družbe ter o pravnem položaju posameznih članov nadzornega sveta pri opravljanju funkcije, kot je to urejeno v Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o Slovenskem državnem holdingu, drugih zakonih in predpisih ter v aktih upravljanja naložb Republike Slovenije. 

 

Priročnik je namenjen članom nadzornih svetov družb, v katerih ima delež SDH in/ali Republika Slovenija in njihovih podrejenih družb.

 

Priročnik je zgolj informativne narave ter ima namen opozoriti na posamezne bistvene naloge in odgovornosti nadzornih svetov, zato člani nadzornih svetov pri svojem delu ne morejo neposredno uporabljati te informacije, temveč morajo neposredno uporabljati veljavne zakone, druge predpise, kodekse in druge dokumente, sprejete na njihovi podlagi ne glede na to, ali se nanje ta informacija sklicuje ali ne oziroma ne glede na to kako se nanje sklicuje.

 

Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb