Kandidacijski postopek

Koraki nabornega postopka, postopka akreditacije in postopka nominacije.

Kandidacijski postopek

Kandidacijski postopek ima tri korake. Je skupni pojem za vsa dejanja, ki jih opravi kadrovska komisija z namenom upravi SDH podati ustrezen predlog (nominacijo) kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države. Pri izvedbi posameznih dejanj kandidacijskega postopka kadrovski komisiji pomagajo s strani uprave SDH pooblaščeni strokovni delavci, ki so zaposleni v SDH.

Katja Zagoričnik
Sekretarka Kadrovske komisije
1.
Naborni postopek
Temelji na predpisanih nabornih poteh, protokolih in enotni prijavi.

Splošne naborne poti so naslednje:

  • odprti javni poziv za prijavo v Portal KK SDH, objavljen na spletni strani SDH (gre za splošni javni poziv brez časovne omejitve);
  • splošni javni poziv za prijavo v Portal KK SDH preko tiskanih ali internetnih medijev na nacionalni ali mednarodni ravni.

 

Posebne naborne poti so naslednje:

  • javni poziv za prijavo v Portal KK SDH, objavljen na spletni strani SDH (s prilagojenimi specifičnimi zahtevami iskanega profila kandidatov glede na posamezno družbo) in v sredstvih javnega obveščanja;
  • nabor kandidatov, ki jih v sklicu skupščine predlaga nadzorni svet posamezne družbe oziroma jih predlaga drug delničar oziroma družbenik;
  • direktno povabilo uprave oziroma članov uprave SDH.
2.
Akreditacijski postopek
Namenjen je ugotavljanju, ali kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje in splošna merila za akreditacijo.

Akreditacijski postopek je namenjen ugotavljanju, ali potencialni kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje za člana organa nadzora in splošna merila za akreditacijo. Akreditacijski postopek je predhodni postopek v razmerju do nominacijskega postopka.

 

Akreditacija se opravi skladno z 20. členom Politike upravljanja SDH. Kadrovska komisija posameznika akreditira, če ta glede na podatke in dokumentacijo, ki jo predloži preko svojega uporabniškega profila v Portalu Kadrovske komisije SDH (v nadaljevanju: Portal KK SDH), dokaže, da izpolnjuje zakonske pogoje ter merila, določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje ter ugotavljanje primernosti potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države.

 

Za uspešno akreditacijo mora kandidat v svojem profilu, ki ga je ustvaril z registracijo in prijavo v Portal KK SDH, oddati vlogo za akreditacijo. Pogoj za uspešno akreditacijo kandidata za člana organa nadzora družbe v upravljanju je sodelovanje v celotnem postopku in predhodna predložitev zahtevane dokumentacije. Akreditacija je veljavna tri leta, nato jo morajo kandidati obnoviti. Ne glede na veljavnost akreditacije, mora kandidat v primeru nastalih sprememb, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za akreditacijo, le - te čim prej vnesti v svoj profil v Portal KK SDH. 

 

Posameznik, ki je veljavno akreditiran, je potencialni kandidat za nominacijo člana organa nadzora družbe v upravljanju.

3.
Nominacijski postopek
Namen je najti kandidata, ki je najprimernejši glede na lastnosti in potrebe družbe, ki jih izkazuje ciljni profil kandidatov.

Namen nominacijskega postopka je najti kandidata oziroma kandidate, ki izpolnjuje(jo) zakonske pogoje in predpisana merila, in ki je oziroma so primerni oziroma najprimernejši glede na posebne lastnosti in potrebe družbe, kakršne izkazuje ciljni profil potrebnih kandidatov.

 

Na podlagi 21. člena Politike upravljanja SDH nominacija kandidatov poteka po več možnih poteh. Primerni kandidati so tisti, ki bistveno ustrezajo iskanemu ciljnemu profilu ter izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje ter predpisana merila za člana organa nadzora.

 

Skladno z 28. členom Politike upravljanja SDH so kandidati, ki so bili s strani kadrovske komisije ocenjeni kot primerni za članstvo v organu nadzora družbe v upravljanju, ker ustrezajo iskanemu ciljnemu profilu ter izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje ter predpisana merila za člane organa nadzora, primerni kandidati. Število nominiranih kandidatov mora biti praviloma večje od števila iskanih kandidatov za posamezno mesto člana organa nadzora.

 

SDH obvesti kandidata o tem, ali je bil nominiran. Člani uprave SDH morajo pri odločitvi o izboru nominiranih kandidatov upoštevati zakonske določbe ter priporočila Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države glede razkrivanja, izogibanja ter razreševanja potencialnega nasprotja interesov.

Vpis v Evidenco akreditiranih kandidatov za člane organov nadzora družb v upravljanju SDH opravite preko portala Kadrovske komisije.

Vpis v evidenco

Cilji kandidacijskega postopka 

Zagotavljanje skladnosti kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države s predpisanimi pogoji in merili in izbor najprimernejših kandidatov.

Zagotoviti enotno urejen, objektiven in pregleden kandidacijski postopek, ki zagotavlja sledljivost ravnanj in odločitev v posamezni fazi kandidacijskega postopka.

Izboljšati učinkovitost organov nadzora s kapitalsko naložbo države in posredno izboljšati upravljanje ter poslovanje ter zagotoviti odgovorno ravnanje družb s kapitalsko naložbo države. 

Pravne podlage in dokumenti