Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 10. 2. 2016

Pojasnilo pomembnejših glasovalnih stališč Slovenskega državnega holdinga, d. d. na skupščini Nove Ljubljanske banke, d.d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) se je v vlogi edinega delničarja, tj. Republike Slovenije udeležil skupščine delničarjev Nove Ljubljanske banke, d. d. Pred skupščino je SDH zahteval širitev dnevnega reda z odpoklicem nekaterih članov nadzornega sveta NLB ter glede glasovanja o nezaupnici predsedniku uprave NLB, Janku Medji, ki pa jo je po njegovem odstopu umaknil, saj je glasovanje o nezaupnici postalo brezpredmetno. Kljub navedenemu pa pojasnjujemo razloge za odločitev, ki bi jo sicer SDH podal v primeru neodstopa.

 

Delničar poda nezaupnico do posameznih članov uprave ob utemeljenem dvomu v uspešnost in primernost nadaljnjega opravljanja funkcije

 

ZGD-1 daje delničarjem možnost, da na skupščini banke izrazijo nezaupanje do posameznega člana uprave. Načrtovani izrek nezaupnice s strani SDH predsedniku uprave NLB, d. d. pomeni, da je SDH utemeljeno dvomil v primernost nekdanjega predsednika uprave NLB, da bo opravljal svoje naloge v izključno korist banke oziroma izvajal naloge z učinkovitostjo, integriteto in poštenostjo, ki jo delničar utemeljeno pričakuje. SDH ni bil pripravljen sprejeti tveganja, ki ga prinaša nezaupanje, kar pa izhaja zlasti iz preteklih ravnanj. Med najpomembnejšimi navajamo zlasti prepočasno zniževanje slabih kreditnih izpostavljenosti in previsok delež slabih kreditnih izpostavljenosti v celotnem kreditnem portfelju, kot izhaja iz javno objavljenega dokumenta Evropske bančne agencije »2015 EUR-wide Transperancy Exercise«. Na to je konec lanskega leta opozoril tudi guverner Banke Slovenije in poudaril, da so "nedonosne terjatve ključni zaviralni dejavnik večje posojilne rasti in hitrejšega gospodarskega okrevanja«. Nadalje gre za neustrezno upravljanje tveganja apreciacije švicarskega franka, saj je NLB Skupina izkazovala nedopustno visoko odprto valutno pozicijo, kar je povzročilo za približno 13 mio EUR negativnega učinka na poslovni izid, kot izhaja iz javno objavljenega dokumenta NLB, d. d. »Medletno poročilo marec 2015«, prav tako pa tudi negospodarnost in (oz. ali) poslovna nepotrebnost pri najemanju kadrovskih, pravnih, trženjsko-marketinških storitev, storitev odnosov z javnostmi ter pri sponzorstvih in donacijah.

 

Za uspešno privatizacijo banke je, poleg čim boljše priprave banke na privatizacijo, ključnega pomena, da ima banka sposobnega in zaupanja vrednega predsednika uprave s popolno integriteto in poštenostjo, ki bo deloval v izključnem interesu banke in delničarja. SDH ni bil pripravljen sprejeti tveganja, ki ga za bodoče projekte banke zlasti pa za uspešno privatizacijo banke prinaša nezaupanje, ustvarjeno na podlagi naštetih preteklih ravnanj in dogodkov.

 

SDH poudarja, da se je želel izreči le glede nezaupanja, ki ga je imel do nekdanjega predsednika uprave NLB, saj je ta vodil upravo banke in s te funkcije odločilneje vplival na delo tega organa in banke. Od ostalih članov uprave SDH pričakuje nadaljnje opravljanje funkcije.

 

SDH dosledno spoštuje vse veljavne predpise in pravne akte, tudi glede pristojnosti ocenjevanja primernosti članov NS

 

SDH je tako nadzorni svet NLB, kot tudi Banko Slovenije obvestil o uradnem stališču v zvezi s pristojnostjo za izvedbo postopka predhodnega ocenjevanja primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta NLB, d. d. po uveljavitvi novele ZUKSB-A. Stališče SDH, ki temelji na razlagi pripravljavca sprememb zakona  (Poročevalec DZ), se razlikuje od stališča Banke Slovenije, ki po oceni SDH, ni pravilno in zato se v javnosti pojavlja neutemeljen dvom v pravilnost vseh predhodnih postopkov. Kljub jasni določbi 7. odst. 29. člena ZUKSB in glede na razmerje te določbe do 35. člena ZBan-2, je SDH še dodatno pridobil mnenje Ministrstva za finance, ki pritrjuje razlagi v nadaljevanju. Zato SDH do zaključka postopkov predhodnega ocenjevanja primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta NLB, d. d., za katere je po uveljavitvi ZUKSB-A pristojen SDH, NS NLB ni predhodno posredoval imen kandidatov.

 

Proces ocenjevanja primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta za primer bank, ki so bile deležne državne pomoči v obliki ukrepov po ZUKSB in v katerih je Republika Slovenija edini delničar, se je določil na način, da oceno primernosti kandidata ne izdela sama banka, temveč Slovenski državni holding. SDH ima za namene ocenjevanja primernosti kandidatov za člane nadzornih svetov Kadrovsko komisijo, ki je strokovno posvetovalno telo uprave s predpisanimi postopki akreditacije in nominacije, ki temeljijo na jasnih merilih. Kadrovska komisija SDH je pri ocenjevanju primernosti kandidatov pred imenovanjem na skupščini preverila tako izpolnjevanje pogojev, ki jih mora član NS izpolnjevati v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu, kot tudi skladno z Zakonom o bančništvu in ostalimi predpisi.

 

NS NLB, d. d. torej ne ocenjuje primernosti in ne potrjuje več ustreznosti kandidatov, ampak kvečjemu potrjuje ustreznost članov nadzornega sveta, ko so ti že imenovani na skupščini. NS NLB, d. d. ima možnost sklep o potrditvi ustreznosti (novih) članov nadzornega sveta izdati v časovnem okviru, ki ga priporoča priporočilo št. 6.1 Smernic EBA o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2012/06 z dne 22. novembra 2012).

 

Z dopolnjenim in prenovljenim NS NLB do učinkovitejšega in kakovostnejšega upravljanja banke

 

SDH v vlogi delničarja v delniški družbi lahko svoj vpliv izvaja predvsem preko oblikovanja ustreznega nadzornega sveta družbe. Predlagali smo nadzorni svet, ki se bo sposoben soočati z najzahtevnejšimi  strokovnimi izzivi, tako odločnejšemu zniževanju deleža slabih kreditov, kot tudi same priprave banke na zahteven proces privatizacije. Cilj SDH je, da se v roku izpeljejo vsi postopki za prodajo družbe NLB, d. d., kot se je RS zavezala do Evropske komisije in da se s tem doseže pričakovane cilje Republike Slovenije v postopku privatizacije NLB, d. d.

 

SDH je glasoval za manjšo prenovo, kar pomeni zamenjavo dveh obstoječih članov nadzornega sveta (odpoklic Gorazda Podbevška in Mihe Košaka) in razširitev članov NS NLB, slednje je SDH-ju na podlagi stališča ECB (Evropske centralne banke), ki je regulatorni organ, predlagal NS NLB. V skladu z določbo prvega odstavka 34. člena Zakona o bančništvu mora biti nadzorni svet banke sestavljen tako, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki jim je banka izpostavljena. Nadzorni svet banke mora biti sestavljen tudi tako, da bo možno imenovati z zakonom predvidene komisije nadzornega sveta tako, da bodo le-te sestavljene v skladu z zakonom in bodo lahko pri svojem delu učinkovite, kar je pri bankah posebej pomembno, saj so člani komisij nadzornega sveta lahko le člani nadzornega sveta (ne pa tudi zunanji strokovnjaki). SDH je upošteval tudi mnenje Banke Slovenije glede neoptimalne sestave nadzornih svetov državnih bank z vidika znanj.

 

Zaradi navedenega je bilo potrebno nadzorni svet dopolniti in okrepiti tako z osebami s kompetencami na področju bančništva kot tudi s strokovnjaki, ki bodo s svojimi izkušnjami in funkcionalnimi znanji na področju prava, poslovnih financ, upravljanja s tveganji, M&A ter upravljanja s premoženjem pomenili dodatno kakovost v sestavi nadzornega sveta. Z navedeno razširitvijo in manjšo prenovo NS NLB želi SDH sestavo bistveno izboljšati in korporativno upravljanje dvigniti na višji kakovostni nivo. Z navedenim izborom je SDH zadostil vsem pogojem in predpisom glede raznolikosti znanj in kompetenc za člane NS bank. SDH je torej izvedel oceno primernosti vseh spodaj navedenih kandidatov za člane nadzornega sveta NLB, d. d. v skladu z ZBan-2 in na tej podlagi sprejetih podzakonskih aktov (upoštevaje tudi Smernice EBA o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij) in jih potrdil kot ustrezne.

 

Skupščina NLB je za mandatno obdobje 4-ih let potrdila sledeče nove člane NS NLB:

 

1. Anton Ribnikar

 

Anton Ribnikar je bil v NLB zaposlen od 2001 do 2015, najprej kot predstojnik Inštituta za bančno in finančno pravo,  nato od 2010 do 2015 izvršni direktor v Montenegro banka v Podgorici. Pred službovanjem v NLB je bil g. Ribnikar vrhovni državni tožilec. Bil je član številnih nadzornih svetov (Zavarovalnica Triglav, Kolektor, Montenegro banka itd.) in je strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami s področja bančnega in finančnega prava.

 

2. Anton Macuh

 

Anton Macuh je bil v Novi Ljubljanski banki zaposlen na različnih funkcijah od 1972 do konca 2006, vmes, v obdobju od 1992 do 1993 pa je bil na položaju direktorja Agencije RS za sanacijo bank. Kot direktor hčerinskih družbe NLB  LBS New York v  letih 1991 do 1992 in Interfinanz Zuerich od 1995 do 2001 deloval uspešno tudi na mednarodnih finančnih trgih.  Bil je član številnih nadzornih svetov (Lek Ljubljana, Interfinanz Zuerich, LBS New York, NLB Factor Bratislava, NLB Factor Ostrava itd). G. Macuh je strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami s področja domačih in mednarodnih bančnih financ, predvsem faktoringa in forfeitinga.

 

3. Janko Gedrih

 

Janko Gedrih je v banki delal od leta 1991 do 2010, prej pa je bil tudi direktor splošnega sektorja v Stol Kamnik in predsednik IS Občine Kamnik. Od leta 2002 do 2010 je deloval pretežno na JV trgih, kjer je kot član uprave uspešno saniral Tutunsko banko v Skopju, bil je generalni direktor NLB Priština in NLB Montenegro bank in predsednik NS Abanke. G. Gedrih, ki je po izobrazbi pravnik, ima dolgoletne izkušnje s področja upravljanja in sanacije bančnih sistemov in s področja delovanja banke na tujih trgih, pretežno na trgih jugovzhodne Evrope.

 

4. Primož Karpe

 

Primož Karpe, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist z opravljenim MBA (San Diego), vodi zasebni sklad Blue Sea Capital s sedežem v Zagrebu. Bil je direktor družbe Korpfin Publikum, d.o.o. in pomočnik glavnega direktorja v Mobitelu. Bil je član nadzornega sveta Gorenjske banke. G. Karpe ima izkušnje tako iz bančnega poslovanja (bil je zaposlen tudi v SKB Banki), kot iz področja M&A, svetovanja in upravljanja s premoženjem.  

 

5. Dr. Laszlo Urban

 

Dr. Urban je doktor ekonomije z dolgoletnimi izkušnjami z vodilnih mest  področja bančništva. V obdobju od začetka 2010 do konca 2011 je bil član nadzornega sveta EBRD, med drugim je zasedal vodstvene položaje v ABN AMRO (Madžarska), OTP Banki, Postbank Budimpešta, Citigroup New York, bil je direktor generalnega sekretariata Narodne banke Madžarske, med leti 1985 in 1992 pa je predaval tudi na Unverzi Eotvos v Budimpešti. Ima bogate izkušnje s področja bančništva in financ in obsežno teoretično ekonomsko znanje.

 

 

 

Nazaj na novice