Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 17. 12. 2015

Vlada RS podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja 2016 in k Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

Vlada RS je na seji dne 16. decembra 2015 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja 2016, ki ga je SDH skladno z ZSDH-1 pripravil na podlagi Strategije upravljanja kapitalskih naložb države. Letni načrt opredeljuje podrobne cilje SDH pri upravljanju posameznih naložb ter ukrepov in usmeritev za doseganje teh ciljev. Prav tako določa pričakovane denarne tokove iz upravljanja naložb v lasti SDH in RS. Letni načrt je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Splošni del vsebuje splošne informacije oziroma usmeritve v zvezi z načrtom upravljanja, temeljne cilje upravljanja in izhodišča za določevanje ukrepov in ravnanj za dosego ciljev ter dodatni cilji, ki jih določa strategija upravljanja ter pričakovani denarni tokovi iz upravljanja. Posebni del vsebuje prikaz vseh družb portfelja RS in SDH z navedbo strateških ciljev, ekonomskih in finančnih kazalnikov in ciljev upravljanja SDH.

 

Predsednik uprave SDH, Marko Jazbec, je ob tem povedal: »Veseli nas, da je SDH dobil soglasje Vlade RS še pred koncem leta, da lahko nemudoma začnemo z dejavnostmi za razpolaganje najpomembnejših naložb«. Ključen fokus v prihodnje bo upravljanje in doseganje ciljne donosnosti upravljanja portfelja RS in SDH. Ob tem je še dodal: »SDH bo deloval kot odločen in zahteven lastnik. Ključno bo osredotočanje na aktivno upravljanje kapitalskih naložb in usmerjenost virov in energije v dejavnike, ki bodo prinašali največjo vrednost za lastnike kapitalskih naložb. Naš skupni cilj je, da povečujemo sicer dobro donosnost naložb v imetništvu SDH in da bistveno povečamo donosnost kapitalskih naložb v imetništvu RS ter postopoma sledimo ambicioznemu cilju iz strategije upravljanja«.

 

Letni načrt upravljanja 2016 določa tudi seznam portfeljskih naložb za odprodajo. Nekatere so že v postopku prodaj, pri nekaterih se bo postopek začel v prihodnjem letu. Med najpomembnejšimi naložbami, namenjenih razpolaganju so: NLB, Adria Airways, Cimos, Geoplin, Hit, KDD, MLM, Paloma, Peko, Polzela in Unior Zreče in ostale. Natančen seznam je razviden iz priloženega splošnega dela Letnega načrta upravljanja.

 

Prav tako je Vlada RS podala soglasje k Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države. Gre za akt SDH kot enega od delničarjev (družbenikov) oziroma akt predstavnika države kot delničarja (družbenika) družb s kapitalsko naložbo države, ki opredeljujejo merila (kazalnike), s katerimi bo SDH spremljal uspešnost poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. Namen meril uspešnosti poslovanja ni le merjenje preteklih rezultatov poslovanja, ampak z določitvijo realnih, vendar ambicioznih ciljev določiti pričakovanja države kot lastnice naložb in vplivati na dvig uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. SDH bo glede na to, kako bodo družbe dosegale zastavljene cilje, sprejemal posamezne korporacijske odločitve.

 

S sprejetjem obeh aktov je sistem korporativnega upravljanja za državne družbe, ki ga poleg obeh zgoraj navedenih aktov, sestavljajo še Strategije upravljanja, Kodeks upravljanja ter Politika upravljanja, izgrajen, kar bo v prihodnje omogočalo osredotočanje na nadzor nad implementacijo sistemov korporativnega upravljanja in najboljših praks na ravni družb ter na nadzor nad rezultati poslovanja družb.

 

Letni načrt upravljanja - splošni del

Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

 

Nazaj na novice