Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Slovenski državni holding (SDH) je vložil zahtevo za sklic skupščine družbe DARS, d. d., (DARS) s točko dnevnega reda Izvedba posebne revizije za preveritev vodenja posameznih poslov družbe DARS v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 s pripadajočimi priporočili. SDH je namreč v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri poslovanju družbe DARS že konec oktobra napovedal izvedbo omenjene revizije za obdobje zadnjih 5 let v skladu z ZGD-1, za kar je potreben skupščinski sklep. Dodatno SDH od revizorja pričakuje, da glede na izsledke pregledov poslov poda tudi priporočila za izboljšanje procesov. 
SDH kot odgovoren upravljalec poziva nadzorni svet družbe Petrol k dodatnim pojasnilom delničarjem o razlogih in postopkih glede nedavnih sprememb v upravi družbe, ob zagotovitvi enakomerne obveščenosti vseh delničarjev.
Javno zbiranje ponudb
27. 11. 2023
Javno zbiranje ponudb za nakup kapitalskih naložb
Slovenski državni holding, d. d. (SDH), in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (Kapitalska družba),obveščata javnost, da sta dne 27. 11. 2023 objavila oglas o začetku postopka javnega zbiranja ponudb za nakup več manjšinskih kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije, SDH in Kapitalske družbe.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

13. 12. Adria Turistično podjetje d. o. o.
13. 12. KS NALOŽBE d.d.
12. 12. Bodočnost Maribor d. o. o.
11. 12. NLB d. d.
Celotni koledar