Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

SID banka, d. d., Ljubljana (SID banka), je specializirana spodbujevalna, izvozna in razvojna banka s pooblastilom za izvajanje dopolnilnih dolgoročnih finančnih storitev na različnih področjih, pomembnih za trajnostni razvoj RS. Med dejavnostmi, ki jih SID banka izvaja, so temeljne dejavnosti financiranje na področju tržnih vrzeli, kamor spadajo predvsem mala in srednje velika (MSP) podjetja, razvojni, okoljevarstveni, infrastrukturni in energetski projekti ter internacionalizacija podjetij.

Pri izvajanju storitev lahko SID banka uporablja v EU in slovenski zakonodaji razpoložljive finančne instrumente, kot so krediti, garancije in druge oblike jamstev in prevzemanja tveganj, odkupi terjatev, finančni zakup, finančni inženiring, koncesijski krediti in drugi instrumenti mednarodnega razvojnega sodelovanja, kapitalske naložbe in druge oblike financiranja, ter jih vključuje v razvojno-spodbujevalne programe financiranja.

Po pooblastilu RS izvaja naslednje dejavnosti: (i) zavarovanje pred nemarketabilnimi riziki (v imenu in za račun RS zavaruje tiste komercialne in nekomercialne rizike izvoznih transakcij, ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene zmogljivosti), (ii) upravljanje sklada skladov za izvajanje finančnih instrumentov v okviru evropske kohezijske politike 2014–2020, (iii) izvajanje jamstvene sheme in poroštev za investicije ter (iv) upravljanje emisijskih kuponov in kjotskih enot.

V Skupino SID banka so v letu 2018 spadali poleg matične družbe SID banka še odvisna družba SID – Prva kreditna zavarovalnica, d. d. (SID – PKZ), Skupina Prvi faktor – v likvidaciji, ki je v polovični lasti SID banke, d. d. (in se konsolidira po kapitalski metodi), ter Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (ki ni vključen v konsolidacijo). V letu 2019, po zaključku prodaje SID – PKZ, banka ne bo več izdelovala konsolidiranih računovodskih izkazov.

Po sistemski pomembnosti je na drugem mestu v slovenskem bančnem sistemu.

SID – SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D. D.

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 187
Lastniški delež RS: 99,41 %

Poslovodstvo

Sibil Svilan
Predsednik uprave
Mandat: 1. 1. 2017 - 1. 1. 2022
Goran Katušin
Član uprave
Mandat: 1. 1. 2017 - 1. 1. 2022

Nadzorni svet

Monika Pintar Mesarič
Predsednica
Mandat: 22. 2. 2018 - 22. 2. 2023
Marko Tišma
Namestnik predsednice
Mandat: 28. 7. 2016 - 28. 7. 2021
Marjan Divjak
Član
Mandat: 18. 5. 2017 - 18. 5. 2022
Leo Knez
Član
Mandat: 22. 2. 2018 - 22. 2. 2023
Zlatko Vili Hohnjec
Član
Mandat: 18. 5. 2017 - 18. 5. 2022

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 99,41
SID banka, d. d., Ljubljana 0,59

 

 

Poslovanje skupine v letu 2018

Leto 2018 je bil za SID banko prelomno, saj se je glede na sprejeto strategijo izrazito usmerila na razvojne dejavnosti in se v skladu s politiko umika s trga odločila za prodajo hčerinske družbe SID – PKZ, ki deluje na področju zavarovanj kratkoročnih marketabilnih (tržnih) tveganj. Nadaljevala je nadgradnjo poslovnega modela ter sprememb načinov in oblik delovanja, zlasti v smeri prehoda z nepovratnih na uporabo povratnih finančnih instrumentov, predvsem na ravni evropskih kohezijskih sredstev. Poleg tega se je intenzivno ukvarjala s prenovo in optimizacijo poslovnih procesov, zlasti sistema IT, kar bo večletni projekt.

Poslovanje Skupine SID je v letu 2018 bistveno preseglo plan (prihodki so bistveno nad načrtovanimi, stroški pod načrtovanimi, čisti poslovni izid prav tako nad načrtovanim). Tudi v primerjavi s poslovanjem v letu 2017 je opazno izboljšanje poslovanja. Poslovanje je bilo relativno stabilno na področju obrestnih prihodkov, precej bolj volatilno pa na področju neobrestnih prihodkov ter rezervacij in oslabitev. Posamezni podatki o poslovanju Skupine za leto 2018 sicer niso popolnoma primerljivi z letom 2017, saj je banka v letu 2018 pri SID – PKZ zaradi sklenjene prodajne pogodbe izvedla nepopolno konsolidacijo kreditne zavarovalnice, zato se celoten rezultat SID – PKZ izkazuje v postavki čisti poslovni izid iz ustavljenega poslovanja. Čisti poslovni izid v letu 2018 sicer znaša 12,4 mio EUR in je za 39 % višji od planiranega ter za 5 % višji kot v letu 2017.

Bilančna vsota skupine se je letu 2018 znižala za cca. 133 mio EUR (5 %), pri tem pa se njena struktura ni bistveno spremenila. Najpomembnejša sprememba na pasivni strani je znižanje izdanih dolžniških vrednostnih papirjev zaradi izplačila zapadle obveznice v avgustu 2018 (cca. 290 mio EUR). Na dejavni strani izkaza finančnega položaja so se posledično znižale vloge pri bankah (krediti bankam) in prejeti dolžniški vrednostni papirji. Posredno financiranje strank, ki poteka preko bank, je doseglo 10-odstotno rast in je znašalo 745 mio EUR (51-odstotni delež v kreditnem portfelju), neposredno financiranje pa je zabeležilo 18-odstotno rast in je znašalo 707 mio EUR (49-odstotni delež v kreditnem portfelju). Banka je s 479 mio EUR novih sredstev financiranja in 875 mio EUR neto novih zavarovanj dopolnilno servisirala 20 % slovenskega izvoza.

Pomembnejši poslovni dogodki:

  • v juniju 2018 je bonitetna agencija Standard & Poor's zaradi spremembe prihodnjih obetov bonitetne ocene RS s stabilnih na pozitivne spremenila prihodnje obete bonitetne ocene SID banke s stabilnih na pozitivne;
  • v začetku septembra je SID banka zaključila pogajanja in sklenila prodajno pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža SID banke v SID – PKZ z zavarovalnico COFACE iz Francije, ki je oddala najugodnejšo ponudbo in je ob sklenitvi pogodbe sprejela tudi določene poprodajne zaveze. Prenos lastništva in prejem kupnine sta bila izvedena v prvi polovici leta 2019. SID banka in SID – PKZ sta se za čas po zaključku transakcije dogovorila za sklenitev pozavarovalne pogodbe, ki bo slovenskim izvoznikom na rizičnejše (nemarketabilne) trge zagotavljala vsaj enak obseg in kvaliteto storitev;
  • banka je v letu 2018 nadaljevala razvoj novih produktov (v okviru Sklada skladov, lastniškega financiranja v okviru Naložbenega načrta za Evropo ter vzpostavitve novih posojilnih skladov);
  • decembra je banka kot prvi slovenski izdajatelj na mednarodnih kapitalskih trgih izdala petletno zeleno obveznico v znesku 75 mio EUR. Pridobljena sredstva iz tega naslova bo banka namenila financiranju okolju prijaznih projektov in modelov krožnega gospodarstva ter tako prispevala k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v RS.

 

Osnovni finančni kazalniki

  2018 2017 2016
ROE PO OBDAVČITVI 2,80 2,80 5,71
ROA PO OBDAVČITVI 0,50 0,46 0,81
CIR 46,70

70,24

31,94
FINANČNI VZVOD (SREDSTVA/KAPITAL) - 15,49 14,53


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2018 2017 2016
KREDITI BANKAM 809.350.000 1.037.431.000 1.002.502.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 706.787.000 597.740.000 610.563.000
SREDSTVA 2.364.541.000 2.497.302.000 2.596.076.000
KAPITAL 437.706.000 427.600.000 413.808.000
VLOGE STRANK, KI NISO BANKE 39.210.000 - 30.000.000
KREDITI BANK 991.048.000 1.032.938.000 1.138.125.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2018 2017 2016
ČISTE OBRESTI 22.986.000 20.596.000 24.166.000
ČISTE OPRAVNINE (PROVIZIJE) 291.000 –245.000 1.154.000
STROŠKI –14.151.000 –17.932.000 –16.403.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 16.179.000 7.596.000 34.955.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE 715.000 6.572.000 –7.619.000
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 12.381.000 11.762.000 22.965.000

Opomba: Zaradi prodaje odvisne družbe SID – PKZ so konsolidirani izkazi za leto 2018 pripravljeni v skladu z MSRP 5. V letnem poročilu banke za leto 2018 so temu prilagojeni tudi konsolidirani izkazi za leto 2017, medtem ko v letnem poročilu banke za leto 2017 in v zgornjih preglednicah niso; zato prihaja pri določenih postavkah do vrednostnih odstopanj.


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE 2,80 2,00
CIR 46,70 55,00
Delež NPL v vseh posojilih 5,64 7,0
Obrestna marža 0,90 0,80
Kapitalska ustreznost 34,20 30,00
STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2018 LNU 2018
Ustrezen obseg dejavnosti skupine SID banka

izpolnjeno

(8,72 mrd EUR)
obseg poslov Skupine SID je večji ali enak 15 % BDP Slovenije (6 mrd EUR)
Spodbujevalna naravnanost posojil – doseganje ugodnih pogojev financiranja (%) izpolnjeno

nižja (tveganju prilagojena) obrestna mera od povprečja bančnega sistema

Proticiklična naravnanost  (%) neizpolnjeno zaostajanje rasti obsega danih posojil SID banke podjetjem za rastjo danih posojil komercialnih bank podjetjem

Skupina SID banka je v letu 2018 pri vseh ekonomskih merilih in pri dveh strateških merilih od treh presegla pričakovanja SDH. Pri strateškem merilu glede proticiklične naravnanosti je rast posojil SID banke zaradi postopnega preusmerjanja od nepovratnih k povratnim finančnim spodbudam (in s tem povezanih novih produktov posojilnega financiranja) tokrat presegala rast posojil bančnega sistema. SID banka je namreč skupaj z MGRT v letu 2018 uvedla nove instrumente finančnega inženiringa in jih uspešno uveljavila. Hkrati pa je rast posojil v bančnem sistemu bistveno odstopala navzdol glede na projekcije, ki so bile podlaga pri planiranju ob koncu leta 2017, saj je bila v bančnem sistemu po osnovnem scenariju za leto 2018 predvidena 8-odstotna rast posojil. 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Banka je v letu 2018 pripravila novo razvojno strategijo za obdobje 2019–2023, ki zasleduje dve temeljna cilja:

  • visoke multiplikativne in trajnostne učinke v gospodarstvu in družbi ter
  • poslovno uspešnost oziroma dolgoročno finančno vzdržnost banke.

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo delovanje SID banke usmerjeno v povečanje prepoznavnosti njene vloge in obsega dejavnosti na tržnih vrzelih.

V letu 2019 bo pozornost banke usmerjena v uporabo mehanizmov vključevanja bank v različne oblike sofinanciranja. Dejavnosti bodo usmerjene v produkte daljših ročnosti in višjih tveganj, kjer obstajajo tržne vrzeli, ki se bodo prvenstveno izvajali prek instrumentov finančnega inženiringa, Sklada skladov in instrumentov iz centraliziranega instrumentarija EU. Banka bo ob postopnem prehodu v smeri digitalizacije poslovanja optimizirala nekatere poslovne procese. Zaradi zagotavljanja ustrezne informacijske podpore avtomatizaciji procesov je predviden začetek vzpostavitve novega razširjenega jedrnega informacijskega sistema banke, kar predstavlja strateški projekt banke.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

SID banka kot družba v izključni lasti RS pri svojem poslovanju sledi (i) Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter (ii) Priporočilom in pričakovanjem Slovenskega državnega holdinga, prav tako pa tudi (iii) Kodeksu upravljanja javnih delniških družb. SID banka oba kodeksa upošteva v celoti, razen v izjemnih primerih, ko ZSIRB oziroma Zakon o bančništvu (Zban-2) posamezno vprašanje urejata drugače.

Banka vsa odstopanja vsebinsko utemelji, kar je javno objavljeno v njenem letnem poročilu.

Vir: SID banka, Letno poročilo 2018.

Predstavitev 20 največjih družb v RS