Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2018. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Družba DARS, d. d., je bila ustanovljena z Zakonom o DARS leta 1993. Družba upravlja in vzdržuje avtocestno omrežje, za kar je pridobila koncesijo. Družba v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem, umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest, v svojem imenu in za svoj račun pa izvaja naloge v zvezi z gradnjo avtocest. Družba je v skladu s koncesijsko pogodbo pristojna za kakovostno upravljanje in vzdrževanje ter obnavljanje sistema cestninskih cest v Sloveniji.

DARS, D. D.,

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Število zaposlenih: 1.232
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Tomaž Vidic
Predsednik uprave
Mandat: 13. 4. 2016 - 13. 4. 2021
Gašper Marc
Član uprave
Mandat: 16. 5. 2020 - 16. 5. 2025
Vili Žavrlan
Član uprave
Mandat: 7. 10. 2016 - 7. 10. 2021
Rožle Podboršek
Član uprave, delavski direktor
Mandat: 9. 5. 2019 - 9. 5. 2024

Nadzorni svet

Jože Oberstar
Predsednik
Mandat od 12. 9. 2019 do 12. 9. 2023
Boris Božičnik
Namestnik predsednika
Mandat od 12. 9. 2019 do 12. 9. 2023
Matej Čufer
Član
Mandat od 12. 9. 2019 do 12. 9. 2023
Andrej Hudoklin
Član
Mandat od 12. 9. 2019 do 12. 9. 2023
Jožef Zimšek
Član
Mandat: 12. 9. 2019 - 12. 9. 2023
Darko Kodrič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 16. 4. 2020 - 16. 10. 2020
Martin Stožir
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 9. 5. 2019 - 9. 11. 2020
Igor Kolar
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat: 10. 10. 2019 do 9. 11. 2020

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik  Delež lastn. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Poslovanje družbe v letu 2018

Družba DARS, d. d., je 1. 4. 2018 uvedla elektronsko cestninjenje tovornih vozil v prostem prometnem toku, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg; sistem je imenovala DarsGo.

Družba je v letu 2018 nadaljevala dejavnosti pri izvajanju Nacionalnega programa izgradnje AC v RS (sprejetega v letu 2004). Družba je v lanskem letu prometu predala še zadnji del podravske avtoceste med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje v dolžini 5,8 km. Na področju prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest in hitrih cest v prostor so se v letu 2018 izvajale dejavnosti prostorskega umeščanja na 14 projektih. Pomembnejši projekti v letu 2018 so tako bili: razširitev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest, posodobitev cestne povezave Slovenj Gradec–Dravograd in Otiški vrh–Holmec. Na odseku Ptuj–Markovci so se pripravljala in izvedla javna naročila za pridobitev vse potrebne dokumentacije za nadaljevanje postopkov umeščanja v prostor. Za odsek Postojna/Divača–Jelšane je bila sprejeta odločitev o nadaljevanju postopka priprave DPN.

Vlada Republike Slovenije je 13. 12. 2018 sprejela sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih avtocestnega omrežja, ki ga bodo po novem plačevali cestninski zavezanci v okviru elektronskega cestninjenja težkih vozil DarsGo. DARS, d. d., je kot upravljavec cestninskih cest dolžan začeti obračunavati pribitek 1. 1. 2019. Zbrana sredstva bodo namenski prihodek proračuna Republike Slovenije in se bodo lahko uporabila izključno za drugi tir železniške povezave Divača–Koper.    

Družba DARS, d. d., je v letu 2018 poslovala zelo uspešno, saj so njeni skupni poslovni prihodki znašali 489,4 mio EUR, kar predstavlja 8-odstotno povečanje glede na realizacijo v letu 2017 in 7-odstotno povečanje glede na plan. Cestnine predstavljajo večino (91 %) čistih prihodkov od prodaje družbe. Ti so bili v lanskem letu za 5 % večji glede na realizacijo v letu 2017 in za 4 % večji glede na zastavljeni plan. Prihodki od cestnin so se povečali zaradi boljše prodaje vinjet, rasti tovornega prometa in uvedbe novega načina cestninjenja, kar je deloma zavrlo negativen učinek sprememb v strukturi tovornega prometa glede na emisijske razrede EURO. Poslovni odhodki družbe v letu 2018 so znašali 267,0 mio EUR in so bili v primerjavi z letom 2017 višji za 10 %, v primerjavi z zastavljenim planom pa so nižji za 12 %. Njihovo zvišanje glede na realizacijo v letu 2017 je predvsem posledica zvišanja odpisov vrednosti (ki v strukturi predstavlja največji, kar 64-odstotni delež stroškov), stroškov storitev in stroškov materiala. Realizirani čisti poslovni izid DARS, d. d., je v letu 2018 znašal 154,4 mio EUR in je bil v primerjavi z letom 2017 višji za 9 %.

Družba na področju ekonomsko-finančnih meril dosega in presega vrednosti, določene v Letnem načrtu upravljanja za leto 2018.

Glede na LNU 2018 je treba izpostaviti nedoseganje strateškega merila »dolžina obnovljenih cestišč (v km)« in merilo »število zastojev/število vseh obnov«. Ključna odstopanja, ki so razlog za nedoseganje kazalnika »število km obnov«, so se zgodila na dveh obsežnih projektih, in sicer:

 • rušenje CP Tepanje, Slovenske Konjice, Vransko, Drnovo in Krško ter s tem povezana obnova celotnega priključka Drnovo;
 • preplastitev ceste Dobruška vas–Drnovo–Brežice.

Merilo »število zastojev/število vseh obnov« po mnenju DARS odstopa od LNU 2018 zaradi višje rasti prometa in s tem povezanega povečanega števila zastojev na AC in HC.

Osnovni finančni kazalniki

V % 2018 2017 2016
ROE PRED DAVKI 6,48 6,35 4,68
ROA PRED DAVKI 3,28 3,04 2,19
EDITDA MARŽA 81,22 81,96 80,12
EBIT MARŽA 45,44 46,44 41,18
NETO DOLG/EBITDA 4,81 6,02 6,94
FINANČNI VZVOD 1,91 2,05 2,13


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

(EUR) 2018 2017 2016
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 331.264.113 210.550.156 366.791.513
DENARNA SREDSTVA 48.994.859 34.927.203 13.331.155
SKUPAJ SREDSTVA 5.656.311.816 5.751.989.678 5.680.666.379
KAPITAL 2.963.264.000 2.811.184.886 2.665.453.020
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.176.955.565 2.386.438.717 2.514.324.693
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 295.438.931 322.726.672 288.971.521


Osnovni podatki iz izkaza uspeha

(EUR) 2018 2017 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 465.605.859 442.244.312 372.161.638
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 489.380.078 453.654.877 397.249.272
ODPISI VREDNOSTI 175.081.720 161.140.888 154.705.750
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 154.421.963 141.145.144 102.448.010

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
ROE (po davkih) 5,35 4,50
EBITDA marža 81,22 79,92
Neto finančni dolg/EBITDA 4,81 5,61
Finančni vzvod 1,91 2,00
Dodana vrednost na zaposlenega 356.361,12 326.560,00

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2018 LNU 2018
Dolžina obnovljenih vozišč (v km) 50,28 60,00
Vrednost izvedenih gradbenih del pri obnavljanju AC (v mio EUR) 41,56 40,00
Število zastojev/število vseh obnov 0,75 0,58
Prometne nesreče 1.493,00  
Opremljenost potencialno nevarnih odsekov AC/HC z ITS (v %) 42,30 34,10
Skupni indeks zadovoljstva s slovenskimi AC 81,40 76,70
Povprečna ponderirana obrestna mera 1,66 1,84
Stopnja lastniškosti financiranja 52,39 50,08
Delež obresti v EBITDA 0,10 0,12

*Realizacija je bilančni podatek

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

 • po uspešni vzpostavitvi novega cestninskega sistema v letu 2018 bo v letu 2019 treba sistem optimizirati s ciljem boljšega servisiranja uporabnikov, zagotavljanja višjih prihodkov in zadostitvi zahtevam EU;
 • nadaljevanje rušenja in preureditve cestninskih postaj po vzpostavitvi sistema DarsGo;
   
 • izbira izvajalca za gradnjo predora Karavanke in pričetek same gradnje;
 • nadaljevanje aktivnosti v zvezi z investicijo v 3. razvojno os sever in jug;
 • nadaljevanje izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in udobnosti na slovenskem avtocestnem omrežju ter optimizacija pretočnosti prometa;


 

 • vlaganja v posodobitev obstoječega omrežja, v dvig kakovosti vozlišč in objektov ter sistemov za upravljanje in vodenje prometa;
 • finančno vzdržna gradnja AC in HC.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba DARS, d. d., pri svojem delu in poslovanju v največji možni meri spoštuje naslednje kodekse in priporočila poslovne prakse vodenja in upravljanja:

 • Kodeks upravljanja javnih delniških družb,
 • Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter
 • Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.

Družba DARS, d. d., pri svojem poslovanju spoštuje interne akte in Etični kodeks družbe ter si pri poslovanju prizadeva za izboljšanje prakse korporativnega upravljanja.

Pri izvajanju zgoraj navedenih kodeksov in priporočil v letu 2018 v družbi ni bilo večjih odstopanj.

Odstopanja od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se nanašajo na nerazkrivanje vseh podatkov, navedenih v prilogi Kodeksa, strategijo komuniciranja družbe, ki se delno upošteva, in na javno objavo pomembnih informacij.

Odstopanja od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države se delno nanašajo na sestavo in imenovanje nadzornega sveta, preglednost poslovanja in poročanje, revizijo in sistem notranjih kontrol ter sprejetje etičnega kodeksa in korporativne integritete.  

Odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga: delno odstopanje od priporočil glede razkrivanja stroškov dela in kolektivne pogodbe na intranetu (podatki so objavljeni v letnem poročilu, kolektivna pogodba pa na intranetu).

Vsa odstopanja od kodeksov in priporočil so razkrita v Letnem poročilu za leto 2018.

 

Vir: Letno poročilo DARS 2018.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS