Naloge in cilji SDH

SDH v svojem imenu in za račun RS in v svojem imenu in za svoj račun uresničuje korporacijske pravice v skladu s SDH in s statusno organizacijo posameznih posrednih in neposrednih naložb RS, kar obsega predvsem te naloge:

  • udeležuje se skupščin in glasuje v imenu delnic ali deležev RS, SDH; PDP in DSU ,
  • skrbi za uresničevanje drugih pravic delničarja ali družbenika, kakršne so sklic skupščine, razširitev dnevnega reda, zahteva za izredno revizijo in za vložitev odškodninskega zahtevka ter podobno;
  • skrbi za pravno varovanje svojih pravic kot delničarke ali družbenice ter zastopa Republiko Slovenijo in SDH kot delničarko ali družbenico v upravnih, sodnih in drugih postopkih;
  • skrbi za ustrezno vsebinsko presojo posameznih predlogov sklepov in za upoštevanje določb  kodeksa pri postopkih upravljanja družb;
  • oblikuje ustrezno zasnovan in pregleden postopek akreditacije, nominacije in izbire kandidatov za člane nadzornih svetov;
  • zagotavlja, da bodo sistemi nagrajevanja za člane nadzornih svetov družb s kapitalskimi naložbami države zadovoljevali dolgoročne interese družbe ter pritegovali in spodbujali kvalificirane strokovnjake;
  • v skladu z veljavnimi predpisi vzpostavi sisteme poročanja, ki omogočajo varovanje interesov Republike Slovenije in SDH kot delničarke(rja) ali družbenice(ka), in vrednotenje sistemov upravljanja posamezne družbe;
  • vzdržuje stalen dialog z zunanjimi revizorji in ustreznimi državnimi nadzornimi organi;
  • spodbuja in v obsegu svojih pravic zagotavlja dobre sisteme korporativnega upravljanja posameznih družb s kapitalskimi naložbami države;
  • razpolaga s posameznimi kapitalskimi naložbami v obsegu in na način, ki ju predpisujeta ZSDH-1 in Sklep Državnega zbora Republike Slovenije o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovana, d. d., Slovenske odškodninske družbe d. d., Modre zavarovalnice d. d., D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o. in Posebne družbe za podjetniško svetovanje d. d..

 

Cilji 

 

Najpomembnejši cilj delovanja SDH na področju upravljanja kapitalskih naložb je doseči tak nivo korporativnega upravljanja, ki bo pripomogel k doseganju boljših poslovnih rezultatov družb, v katerih imata RS in SDH kapitalsko naložbo ter posledično povečanje njunega premoženja, tako iz vidika prihodkov iz naslova dividend kakor tudi iz vidika vrednosti kapitalske naložbe.

SDH bo za doseganje svojih ciljev stremel k izboljšanju dobre prakse korporativnega upravljanja na način, da bo zasledoval dolgoročen interes družb, ki so lahko izključno ekonomski, nacionalno strateški cilji, kombinacija obeh in istočasno usmerjeni k trajnostnemu razvoju družb ter k vzpostavitvi take lastniške strukture, ki bo dolgoročno zagotavljala učinkovito upravljanje, konkurenčnost ter uspešen razvoj.

 

Namen privatizacije s proračunskega vidika je zagotovitev likvidnih sredstev za državni proračun. Cilj SDH pri tem pa je doseganje čim višje kupnine s prodajami naložb. Pri najpomembnejših naložbah pa bo SDH zasledoval še druge cilje, ki so pomembni z vidika stabilne gospodarske rasti, kot so: zaposlovanje, konkurenčnost, uspešnost družb, izboljšanje javnih storitev in razvoja družb v prihodnje.