Plačila in sejnine

SDH je priporočena plačila članom nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države uredil v Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (načelo 6.8 s pripadajočimi priporočili ter priloga 1 h Kodeksu). Načela in priporočila so namenjena informaciji o tem, kako bo SDH glasoval na skupščinah, oziroma v katerih razponih naj bodo oblikovani predlogi, da bi jih SDH lahko podprl na skupščinah.

 

SDH si prizadeva za sistem plačil članov nadzornih svetov, ki je v skladu z evropskimi smernicami in Smernicami OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti. Ta plačila naj bi bila sestavljena iz plačila za opravljanje funkcije in sejnin.

 

Pri določitvi višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta se upoštevajo naslednje okoliščine: obseg, zahtevnost, kompleksnost nalog in odgovornost članov, zahtevana strokovnost in dejavnost članov, velikost družbe, kompleksnost poslovanja družbe, finančni položaj, ipd.

 

Ob tem si bo SDH prizadeval za sprejem skupščinskih sklepov, ki bodo primerno uredili višino plačil in preprečili morebitne predloge skupščinskih sklepov, ki bi omogočali neutemeljeno visoka plačila članom nadzornih svetov. Ta plačila naj bi tako odražala ustrezno razmerje med odgovornostjo, delom in časom, porabljenim za opravljanje funkcije, strokovnostjo članov nadzornih svetov in posebnostmi družbe, ki se odražajo v velikosti in kompleksnosti njenega poslovanja. SDH od nadzornih svetov pričakuje, da skladno s Kodeksom vsako leto opravijo samoocenitve, na podlagi katere se ugotavlja uspešnost delovanja nadzornega sveta prav tako pa se bo dosledno izvajalo tudi načelo odgovornosti članov nadzornih svetov za odločitve.

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države