Merila za akreditacijo

Merila za akreditacijo kandidatov za člane organov nadzora družb:
 

Splošna merila

 

  • formalna in neformalna izobrazba, najmanj univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba,
  • znanje in izkušnje: praviloma najmanj 3 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja, vodenja projektov.


 
Zakonsko določeni splošni pogoji
 

Izpolnjevanje zakonsko opredeljenih pogojev in priporočil, kar kandidati dokazujejo z izjavo, da:

  • v zadnjih petih letih od danega trenutka niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
  • kandidatom v času kandidature ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),
  • kandidati niso bili kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1),
  • kandidati so lahko člani NS ali UO v največ treh družbah istočasno (273. člen ZGD-1).