12.9.2017

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto POSLOVNEGA SEKRETARJA (m/ž)

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uprava SDH objavlja javni razpis za delovno mesto poslovnega sekretarja, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje za razpisano delovno mesto.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Na delovno mesto poslovnega sekretarja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj V. stopnjo izobrazbe,
 • ima znanje angleškega jezika na osnovni ravni,
 • je usposobljen za delo na računalniku (obvladovanje programskega okolja Windows in Office),
 • ima izkušnje na področju poslovnega komuniciranja in poslovne korespondence,
 • je vesten in natančen.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o znanju angleškega jezika na osnovni ravni (za osnovno raven znanja tujega jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje tujega jezika),
 • dokazila o usposobljenosti za delo na računalniku z navedbo programskih orodij, za katere je kandidat usposobljen oz. tri priporočila (reference), ki potrjujejo usposobljenost za delo na računalniku,
 • dokazila o izkušnjah na področju poslovnega komuniciranja in poslovne korespondence oz. tri priporočila (reference) za potrditev izkušenj na področju poslovnega komuniciranja in poslovne korespondence,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov.

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do 20. septembra 2017 do 10. ure.

 

Kandidati vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo na naslov:

 

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za poslovnega sekretarja)

p. p. 139

1001 Ljubljana

 

oz. na elektronski naslov: zaposlovanje@sdh.si, zadeva: RAZPIS ZA POSLOVNEGA SEKRETARJA.

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora.